AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAYO Enerji ARGE Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

a. Çerezler;

 

 

2.1.Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

 

 

2.1.a. Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 

 

2.1.b. Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

 

 

      2.2. Kullanım Bakımından Çerez Türleri

 

 

Zorunlu/Teknik Çerezler: Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.

 

 

b. Çalışan Adayı

 

Kişisel Veri Kategorileri      Amaçları
Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük Bilgisi Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

c. Çalışan

 

Kişisel Veri Kategorileri Amaçları
Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Finans, Sağlık Bilgileri, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Özlük Bilgisi Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

d. Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi 

 

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim Bilgisi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

 

e. Tedarikçi Yetkilisi

 

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim Bilgisi

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 

f. Tedarikçi Çalışan 

 

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim Bilgisi, Finans, Fiziksel Mekân Güvenliği ve Müşteri İşlem

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 

g. Ziyaretçi

 

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Fiziksel mekân güvenliğinin temini

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

3.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Zorunlu/teknik çerezler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a gereği 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" isimli kanunda zorunlu tutulması sebebi ile “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle,

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle işlenmektedir.

 

4.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

 

 

5.  KVKK 11. Maddesi Gereğince İlgili Kişinin Haklar

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

Şirket tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri:
Adres: Gazi Osman Paşa OSB Mahallesi 3.Cadde No:1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ 

Telefon: 0 282 726 25 32

E-Posta: info@hayo.com.tr

Web: www.hayo.com.tr